આવું ચ્યમ થાય છ?

નેટ મૂંઝવણ

મથાળું વાંચીને ભરમાઈ ન જતાં. મેહાણવી (મહેસાણી ભાષા)ને લગતી કોઈ વાત નથી. આ તો, સૌરાષ્ટ્રની બોલીમાં ઘણી વાર લખાતું હોય એટલે થયું કે મેહાણવીમાં મથાળું આપું.

મૂળ વાત એ છે કે વર્ડપ્રેસમાં પેરેગ્રાફ પાડો તો જે ઇન્ડેન્ટ (એટલે કે ખાંચો પડવો- થોડી જગ્યા છૂટવી) છૂટવો જોઈએ તે છૂટતો નથી. એટલે હું એક લાઇનની જગ્યા છોડતો હોઉં છું. હવે થાય છે એવું કે બ્લોગમાં ન્યૂ પોસ્ટમાં જઈને લખતી વખતે અથવા તો વર્ડ કે નોટ પેડમાંથી કમ્પોઝ થયેલું ચોંટાડતી (પેસ્ટ) વખતે તો બે પેરેગ્રાફ વચ્ચે એક લાઇનની જગ્યા (જેને કમ્પ્યૂટરની ભાષામાં લાઇન બ્રેક કહે છે) દેખાય પણ જ્યારે એ પોસ્ટ પબ્લિશ કરું તો નહીં! તેને એડિટ કરીને ફરી બે પેરેગ્રાફ વચ્ચે એક લાઇનની જગ્યા છોડી જોઈ અને તેને અપડેટ કરી જોયું તો એનું એ જ. છેલ્લી બે પોસ્ટમાં આવું થયું. જોકે તેની અગાઉની પોસ્ટમાં પેરેગ્રાફ વચ્ચે લાઇન જોવા મળે છે.

આવું ચ્યમ થાય છ?

પાછું અલગ-અલગ થીમ અજમાવતો હતો તો કેટલીક થીમમાં છેલ્લી (લેટેસ્ટ) બે પોસ્ટમાં બે પેરેગ્રાફ વચ્ચેની લાઇન દેખાય!

ટેક્નોલોજી સેવી કોઈ કહેશે કે આવું ચ્યમ થાય છ?

(આ પોસ્ટમાં બે પેરેગ્રાફ વચ્ચે લાઇન દેખાય છે તેના માટે મેં એચટીએમએલ કોડનો સહારો લીધો છે, પણ તેના માટે તમારે લાઇનની આગળ <p> ટાઇપ કરવું પડે. પછી જે તે વાક્ય અને અંતમાં
< br / > ટાઇપ કરવું પડે અને તે પણ પોસ્ટના કંપોઝ બોક્સની ઉપર વિઝ્યુઅલમાંથી એચટીએમલનો વિકલ્પ બદલીને, નહીંતર એવું છપાઈ જાય; જેમ કે મેં અહીં એચટીએમએલમાં આ લાઇનને બ્રેક કરી છે અને પછી વિઝ્યુઅલમાં જઈને <p> ટાઇપ કર્યું છે જેના લીધે તમે આ અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પીને આગળપાછળ બ્રેકેટમાં જોઈ શકો છો.)

Advertisements

મારો બ્લોગ વાંચવા બદલ આભાર.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s