આધુનિક ધૃતરાષ્ટ્ર

મહાભારતમાં ૧૦૦ પુત્રો (કૌરવો) પેદા કરનાર ધૃતરાષ્ટ્ર નરી વાર્તાકારની કલ્પના લાગે છે? તો આ વાંચો? આધુનિક ધૃતરાષ્ટ્રની વાત.
Advertisements

3 thoughts on “આધુનિક ધૃતરાષ્ટ્ર

  1. A BIG SORRY !!! જયવંતભાઇ,
    આ હું તો યશ અને જય ’વંતો’ની વચ્ચે અટવાઇ પડ્યો ભાઇ !!
    બસ આપે માઠું ના લગાડ્યું તે બદલ ’આભારવંત’ છું. આભાર.

મારો બ્લોગ વાંચવા બદલ આભાર.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s