જૂનું ગુજરાતી-૧

#જૂનુંગુજરાતી: કેટલાક શબ્દો આપણે ત્યાં ભૂલાતા જાય છે. હિન્દી ચેનલોના પ્રભાવમાં, ગુજરાતી ચેનલો અને ગુજરાતી છાપાઓમાં જે ભાષા વપરાય છે, તેના લીધે. અને કેટલાક શબ્દો આપણે બેઠા અંગ્રેજી વાપરીએ છીએ. એટલે ક્યારેક, ક્યારેક, યાદેચ્છિક રીતે, હું આ હેશ ટેગ સાથે જૂના પણ હજુ ઘણી જગ્યાએ પ્રચલનમાં રહેલા ગુજરાતી શબ્દો મૂકવા પ્રયાસ કરીશ. જેને ગમે તેને લાઇક કરવાની અને કંઈ કહેવાની ઈચ્છા થાય તો, કમેન્ટ કરવાની છૂટ. બાકીના જલસા કરે. આજનો શબ્દ છે,
ઓરવું : પહેલાં ઘંટીમાં આપણા બા (મમ્મી, મોમ યૂ નો), અનાજ ભરડતા કે દળતા ત્યારે ઘંટી ફેરવતા હોય ત્યારે જે અનાજ નખાતું જાય તેને ઓરવું કહેવાય. આ ઉપરાંત અનાજને રાંધવા મૂકીએ તેને પણ ઓરવું કહેવાય.

Advertisements

મારો બ્લોગ વાંચવા બદલ આભાર.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s