વર સાદ પાડે છે તો દોડતી આવતી નથી

તાજેતરમાં સ્ફૂરેલી પંક્તિઓ:

(૧) એ પણ કેવી છે! વરસાદ પડે છે તો દોડતી આવે છે ને

વર સાદ પાડે છે તો દોડતી આવતી નથી

(૨૪ જૂન, ૨૦૧૫)

(૨) જિંદગી છે તો જીવનથી

જીવ નથી તો જિંદગી છે?

(૨૬ જૂન, ૨૦૧૫)

(૩) જેને પોતાના ગણતા હતા,

તે પોતામાં  નીકળ્યા!

(૨૬ જૂન, ૨૦૧૫)

 

Advertisements

2 thoughts on “વર સાદ પાડે છે તો દોડતી આવતી નથી

મારો બ્લોગ વાંચવા બદલ આભાર.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s