…તો અમદાવાદ મનપા ભાજપના હાથમાંથી જશે

જયવંતની જે બ્બાત અમદાવાદમાં જે રીતે મેટ્રો ટ્રેનનું કામ ગોકળગાયની ગતિએ થવાથી રસ્તાના બૂરા હાલ છે તેમાં પાછા ખોદકામ થઈ રહ્યાં છે. મોટા ભાગના રસ્તા પેચવર્કવાળા છે,…… Read more “…તો અમદાવાદ મનપા ભાજપના હાથમાંથી જશે”