ચોર કોમનો મોરચો : અમારી કોમને જ કેમ નિશાન બનાવાય છે?

આજે તેમનો મોરચો નીકળ્યો હતો.   તેમની માગણી હતી કે તેમની જ કોમ (કોમનો અર્થ જ્ઞાતિ પણ થાય તે જાણ ખાતર)માંથી ચોરને કેમ પકડવામાં આવે છે? આ તેમની કોમને બદનામ કરવાનું એક ષડયંત્ર છે. પોલીસ તેમની સાથે કિન્નાખોરી દાખવી રહી છે. જો તેમની કોમમાંથી ચોરને પકડવામાં આવે તો વેપારી ગણાતી કોમમાંથી પણ ચોરને પકડવા જોઈએ … Continue reading ચોર કોમનો મોરચો : અમારી કોમને જ કેમ નિશાન બનાવાય છે?