ચોર કોમનો મોરચો : અમારી કોમને જ કેમ નિશાન બનાવાય છે?

આજે તેમનો મોરચો નીકળ્યો હતો.   તેમની માગણી હતી કે તેમની જ કોમ (કોમનો અર્થ જ્ઞાતિ પણ થાય તે જાણ ખાતર)માંથી ચોરને કેમ પકડવામાં આવે છે? આ…… Read more “ચોર કોમનો મોરચો : અમારી કોમને જ કેમ નિશાન બનાવાય છે?”