સ્માર્ટ ફોનમાં ગુજરાતી ફોન્ટ નથી વંચાતા?

ઘણા સ્માર્ટ ફોનમાં ગુજરાતી સંદેશાઓ મોકલીએ એટલે જવાબ આવે કે આ શું ચોરસ ચોરસ મોકલ્યું છે? આવા ફોન ધરાવનારાઓ માટે એક એપ ઉપયોગી થઈ શકે- વ્યૂ ઇન…… Read more “સ્માર્ટ ફોનમાં ગુજરાતી ફોન્ટ નથી વંચાતા?”

વોટ્સ એપ, વી ચેટ અને લાઇન

સ્માર્ટ ફોન હોય અને વોટ્સ એપ, વી ચેટ અને લાઇન જેવી આધુનિક ચેટિંગ એપ્લિકેશન ન હોય તેવું ન બને. જેમને કમ્પ્યૂટર ફાવે છે તેમને આ બધામાં બહુ…… Read more “વોટ્સ એપ, વી ચેટ અને લાઇન”