અબે, ઇબેની જાહેરખબર મેં યે કૌન?

દૂરદર્શનકાળ! ૨૦૦૯માં દૂરદર્શનનાં ૫૦ વર્ષને ઘણાએ યાદ કર્યા, ઘણાએ નહીં. એ વખતની સ્મૃતિઓ જ્યારે તાજી થઈ જાય છે ત્યારે હૃદયના ઘણા તાર ઝણઝણી ઉઠે છે. એ વખતે…… Read more “અબે, ઇબેની જાહેરખબર મેં યે કૌન?”