એ હાલો…લોણાવળ……સાપુતારાના પ્રવાસે

અમે તાજેતરમાં લોણાવળ*, લવાસા, ગોવા, શિરડી, શનિ સિંગળાપુર અને સાપુતારાના પ્રવાસે જઈ આવ્યા. તેનાં કેટલાંક તારણો-કારણો અને અવલોકનો અત્રે તમારી સાથે વહેંચવા માગું છું, આશા છે તે…… Read more “એ હાલો…લોણાવળ……સાપુતારાના પ્રવાસે”